מכירות כרטיסים למופעי מרקדו לייב
תקנון מכירות כרטיסים למופעי מרקדו לייב בקניון עזריאלי ראשונים (להלן: "המופע"):
תקנון זה, כפי שיתוקן מפעם לפעם, הינו חלק מתנאי רכישת כרטיס למופע באתר המכירות באינטרנט (להלן: "האתר").
 1. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד, והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
 2. פרסום שיעשה ע"י האתר בקשר לאירוע, מבוסס על מידע שהועבר על ידי הקניון ו/או גורמי ההפקה השונים ועל כן אינו מחייב  בכל אופן שהוא.
 3. חברת הפעלת האתר אינה ולעולם לא תהייה אחראית כלפי הרוכש בקיומו של האירוע; בזמינות כרטיסי הכניסה לאירוע; לתוכנו של האירוע; לשעת תחילת האירוע ושעת סיומו של האירוע ו/או גם כל דבר אחר בקשר עם האירוע.
 4. הזמנת ורכישת כרטיסי כניסה למופע באמצעות האתר (להלן: "הזמנת ורכישת כרטיסי הכניסה (
  נועדה לצורך שימוש אישי בלבד ולא לשימושים מסחריים ועל כן קניון עזריאלי ראשונים, בהתבסס על החלטת מפיקי מארגני האירוע, תהיה רשאית, אך לא חייבת, להגביל את כמות כרטיסי הכניסה שניתן יהיה לרכוש באמצעות משתמש אחד / כרטיס אשראי אחד / בכל כניסה בודדת לאתר, כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתה וראות עיניה של מפעילת האתר. מפעילת האתר  שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.
 5. נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה בבימת נכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה באמצעות המפיק ודרך משרדי הקניון בטלפון – 03-9049380
 6. כרטיס כניסה לאירוע שנרכש באתר מקנה למחזיק בו – כנגד הצגתו בכניסה לאירוע, אך ורק זכות הכניסה חד פעמית, לתחום האירוע/ האצטדיון/ האולם, בהתאם למקום המצוין על גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:  הקניון ו/או גם המארגנים/ המפיקים / בעלי ומנהלי האירוע/ הקניון / האולם, לא יהיו אחראים כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי הגעתו במועד, מכל סיבה שהיא ו/או גם סגירת הדלתות על פי הוראות כוחות הביטחון.
 7. חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי). חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם, או קר ובכלל זה סכין / אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום. חל איסור על הכנסת מצלמות סטילס / וידאו ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום.
הקניון ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להרחיק צופה/מבקר שמפריע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ו/או שאינו יושב במקום המסומן בכרטיס. בהרחקה כאמור לא יהיה זכאי הרוכש / צופה/ מבקר להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או בתביעות כלפי הקניון ו/או מי מטעמה.
 1.  ביטול עסקת רכישת כרטיסי כניסה שנעשתה באמצעות האתר ניתן לעשות תוך 14 ( ארבעה עשר( ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ- 7 שבעה ימי עסקים שקודם לאירוע, ובכפוף ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה התשע"א 2010 בדבר ביטול עסקה (להלן: "התקנות" כפי שיהיו ידועות ביום ביצוע העסקה, ובהתאם לנהלי ותקנון האתר).  
 2. הרוכש מאשר בזאת כי ידוע לו שפרטיו האישיים אשר נמסרים על ידו לחברת הכרטיסים מפעילת האתר במסגרת הזמנת הכרטיסים נעשים מרצונו החופשי ובהסכמתו. במהלך ביצוע הפעילות שבגינה נדרש הרוכש למסור פרטים ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיסים ייתכן ויתבקש הרוכש לאשר ובמידה ויאשר הקניון רשאי להשתמש בפרטים ובמידע שימסור בקשר עם דפוסי השימוש של הרוכש, שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם הרוכש לשם העברת הצעות לרוכש והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת בזק ושידורים(תיקון מס' 40)התשס"ח- 2008"(חוק הספאם). במידה והמשתמש לא יאשר את האמור, כי אז לא ייעשה כל שימוש עתידי במידע שיימסר ע"י הרוכש, למעט בגין העסקה שבוצעה על ידו.
 3. כל מידע שיועבר לידיעת האתר על ידי הרוכש ובכלל זה במסגרת רכישת כרטיס/י כניסה, ישמר על ידי האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981. המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין. האתר ימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים בגין פעולות שביצע הרוכש. במקרה זה רשאית מפעילת האתר למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעילות המשתמש ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
 4. .מפעילת האתר ואו הקניון ו/או כל גוף הקשור אליה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה, אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או גם הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו למשתמש / רוכש ו/או למי מטעמו ו/או במקומו, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או הנובע מהשימוש באתר, כמו גם מהשימוש בכרטיס הכניסה שנרכש, בכל דרך, מאת חברת הכרטיסים.
 5. בכניסת המשתמש לאתר הינו מתחייב כי ישפה את מפעילת האתר ואו הקניון בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה ו/ואו למי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, כפועל יוצא ו/או כנובע ו/או בקשר לכל שימוש של המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או בתכניו בניגוד להוראות התקנון ו/או הפרת כל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת שנעשתה בקשר עם השימוש שלו באתר ובכלל זה דמי נזק ושכר טרחת עו"ד.  
 6.  .על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
 7. על רוכש הכרטיס לבדוק קודם הגעתו ביום האירוע, את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע. לא תחול על קניון עזריאלי ראשונים ו/או האתר ו/או משרד הכרטיסים ו/או המפיקים כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש עם הגעתו לאתר או בקבלת הכרטיס ובכלל.