תקנון פעילות קנה קבל ימי שישי בקניונים
תקנון פעילות – "קנה קבל ימי שישי"
 
  1. עורכת הפעילות היא קבוצת עזריאלי בע"מ עוסק מאוחד 557644648.
  2. השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת הפעילות ומהווה חלק בלתי נפרד, מתנאי השתתפותו של משתתף המעוניין להשתתף במבצע נושא תקנון זה.
  3. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:

3.1 "הפעילות" – פעילות קנה קבל בימי שישי בלבד בין התאריכים 7.2.2020-20.3.2020המוסדרת בתקנון זה;
3.2 "החברה" -  קבוצת עזריאלי בע"מ עוסק מאוחד 557644648;
3.3 "האתר" – אתר Azrieli.com;
3.4 "קופון עזריאלי .קום" – שובר דיגיטלי בשווי 50 ש"ח לרכישה באתר;
3.5 "תקופת מימוש קופוני עזריאלי קום" – למימוש באתר עד שלושה שבועות מיום קבלת הקופון.
3.6 "משתתף" – אדם פרטי מעל גיל 18 אשר רכש בתקופת הפעילות, כהגדרתה להלן, בחנויות אותו הקניון, בקניוני עזריאלי (למעט סופרמרקט, רשתות מזון ותרופות) בסכום כולל שמעל ל- 199 ש"ח, ביום אחד ובקניון אחד, והציג בעמדת חלוקת המתנות את קבלות המקור שקיבל בגין רכישותיו;
3.7 "מלאי ההטבה" – 60,000 קופוני עזריאלי .קום בכלל הקניונים;

4. תקופת הפעילות

4.1 הפעילות תיערך מיום ו'  7.2.2020 ועד ליום ו' 20.3.2020 או עד גמר מלאי ההטבה, ותתקיים בימי שישי בלבד ובשעות הפעילות הנהוגות בקניון (להלן: "תקופת הפעילות")
4.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל ו/או להאריך את משך הפעילות בכל עת, מכל סיבה שהיא ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
4.3 במקרה בו תסתיים הפעילות לפני תום תקופת הפעילות, כהגדרתה לעיל, אם בשל גמר מלאי ההטבה ואם מסיבה אחרת כאמור בסעיף 4.2 לעיל, תמסור החברה הודעה באותה הדרך בה פורסמה הפעילות.

5. מהות הפעילות: כמות כרטיסים, אוכלוסיית יעד

5.1 במהלך תקופת הפעילות יחולקו בכל קניוני עזריאלי עד 60,000  קופוני עזריאלי קום  בסך 50 ש"ח כל אחד, למימוש באתר(להלן "ההטבה "). ובכפוף לאמור בתקנון זה ולתנאי השימוש באתר.
5.2 הזכאות  לקופונים תוענק למשתתף מבקר הקניון אשר רכש בחנויות הקניון בתקופת המבצע בסכום כולל של 199 ש"ח ומעלה ביום אחד (לא כולל סופרמרקט, רשתות מזון ותרופות). על הלקוח לקנות ביום שישי בתקופת המבצע, באותו קניון ובאותו יום, בסכום של 199 ש"ח ומעלה, ולהגיע באותו יום  להציג את קבלות המקור בעמדות החלוקה שנמצאות באחד מקניוני עזריאלי בו בוצעה הרכישה. הענקת ההטבה תינתן ביום ביצוע העסקה המזכה בלבד (קרי באותו יום שישי בלבד) כאמור לעיל ובכפוף לאמור בתקנון זה.
5.3 עמדות קבלת ההטבה יהיו פתוחות בימי הפעילות בלבד (קרי רק בימי שישי שבתקופת הפעילות) ולא ניתן יהיה לקבל הטבה בגין רכישות שלא בוצעו באותו היום בו פנה המשתתף לעמדת הפעילות.
5.4 כל משתתף, יהיה זכאי להטבה אחת בלבד ביום.
5.5 כל קופון עזריאלי.קום יהיה ניתן למימוש עד שלושה שבועות מיום קבלתו,  בכפוף לתנאי השימוש באתר.
 
6. תנאים כלליים

6.1 הפעילות נועדה לקדם את שם ומותג החברה.
6.2 המשתתף בפעילות מקבל על עצמו, בעצם השתתפותו, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל מצטרף ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
6.3 במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון, או שקיים חשד סביר אצל החברה שהמשתתף פתח חשבון דואר אלקטרוני פיקטיבי, אזי רשאית החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הטבה פעילות מכוח השתתפותו תפקע מיידית.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהי בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת ההטבה למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. 6.5 לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בפעילות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
6.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קבוצת עזריאלי וכן על בני משפחותיהם של כל הנ"ל "בן משפחה" לעניין ס"ק זה במשמע: בן זוג, וילדים.
6.6 לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה או חלק ממנה בזכות אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה וכן לא ניתן לשחזר את הודעת הזכיה ו/או השובר שנשלח.
6.7 החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש משתתף את ההטבה או חלקה.
6.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים לתקנון זה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר  החברה ו/או החנות ו/או הרשת.
6.9קבלות קניה מסופרמרקטים ו/או מרשתות מזון ו/או בגין רכישת תרופות אינן נכללות במסגרת הפעילות ולא יזכו בהטבה. יובהר כי בגין קבלה המכילה תרופות וגם מוצרים אחרים, יוחסר מחיר התרופות מסכומה הכולל של הקבלה כך שרק סכום הקניה שאינו כולל תרופות ייכלל בחישוב הזכאות להטבה.

7. פרשנות

7.1 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
7.2 החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע (להלן: "מידע" ) המפורסם למשתתף יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח).
7.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה

8. אחריות

בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי נתן את הסכמתו להשתתפות בפעילות.