תקנון פעילות – "AZRIELI GIFT CARD 100 ₪ מתנה 2021"
 
1. עורכת הפעילות היא קבוצת עזריאלי בע"מ עוסק מאוחד 557644648.
2. השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת הפעילות ומהווה חלק בלתי נפרד, מתנאי השתתפותו של משתתף המעוניין להשתתף במבצע נושא תקנון זה.

3. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:

3.1 "הפעילות" – פעילות AZRIELI GIFT CARD 100 ₪ מתנה 2021 המוסדרת בתקנון זה.
3.2 "החברה" -  קבוצת עזריאלי בע"מ עוסק מאוחד 557644648.
3.3 "הרשתות המשתתפות" – למימוש עזריאלי גיפטקארד, בהתאם לרשימה המפורטות באתר קניוני עזריאלי. בכתובת: azrielimalls.co.il/giftcard
3.4 "גיפטקארד" – כרטיס מתנה בשווי של 100 ש"ח ללא תמורה והכל במסגרת תקנון זה.
3.5 "תקופת מימוש גיפטקארד"  - תוקף של 5 שנים מרגע קבלת הכרטיס.
3.6 "משתתף" – אדם פרטי מעל גיל 18 אשר רכש בחנויות קניון עזריאלי הנגב, בסכום כולל מעל ל- 399 ₪ ביום אחד בקניון עזריאלי הנגב, והציג בעמדת חלוקת המתנות את קבלות המקור שקיבל בגין רכישותיו.

4. תקופת הפעילות 
4.1 הפעילות תיערך במוצאי שבת 19.06.21  ו/או עד גמר המלאי הראשון מבניהם, הפעילות תתקיים בימי עסקים בלבד ובשעות הפעילות הנהוגות בקניון עזריאלי הנגב (להלן: "תקופת הפעילות").
4.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל  ו/או להאריך את משך הפעילות בכל עת, מכל סיבה שהיא ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

5. מהות הפעילות: כמות כרטיסים, אוכלוסיית יעד 
5.1 במהלך תקופת הפעילות יחולקו בקניון עזריאלי הנגב עד  500 כרטיסי עזריאלי גיפטקארד בסך 100 ₪ כל אחד, למימוש בקניוני עזריאלי ברשתות המשתתפות, (להלן: "ההטבה").
5.2 הזכאות לגיפטקארד תוענק למבקרי  הקניון אשר רכשו בחנויות הקניון בסכום כולל של 399 ₪  ומעלה ביום אחד.
על הלקוח לקנות באותו היום בקניון עזריאלי הנגב, ולהגיע באותו יום  להציג את קבלות המקור בעמדת החלוקה שנמצאת בקניון עזריאלי הנגב בקומה הראשונה בצמוד לחנות סבון. מימוש קבלת המתנה צריך להיות באותו יום של ביצוע הקניות בקניון עזריאלי הנגב כאמור מעלה ובכפוף לאמור בתקנון זה.
5.3 כל משתתף, יהיה זכאי להטבה אחת בלבד ביום.
5.4 כל גיפטקארד יהיה ניתן למימוש 5 שנים.  (תקופת מימוש הגיפטקארד).

 
6. תנאים כלליים
6.1 הפעילות נועדה לקדם את שם ומותג החברה.
6.2 המשתתף בפעילות מקבל על עצמו, בעצם השתתפותו, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל מצטרף ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
6.3 משתתף אינו זכאי ליותר מהטבה אחת.
6.4 במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון, או שקיים חשד סביר אצל החברה שהמשתתף פתח חשבון דואר אלקטרוני פיקטיבי, אזי רשאית החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הטבה פעילות מכוח השתתפותו תפקע מיידית.
6.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהי בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת ההטבה למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בפעילות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
6.6 ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קבוצת עזריאלי וכן אסורה על עובדי חנויות קניון עזריאלי הנגב, על בני משפחותיהם של כל הנ"ל "בן משפחה" לעניין ס"ק זה במשמע: בן זוג, וילדים.
6.7 לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה או חלק ממנה בזכות אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה וכן לא ניתן לשחזר את הודעת הזכיה ו/או השובר שנשלח.
6.8 החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש משתתף את ההטבה או חלקה.
6.9 הגיפטקארד אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת של המשתתפים, לרבות נסיעות וכו'.
6.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים לתקנון זה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר  החברה ו/או החנות ו/או הרשת.


7. פרשנות
7.1 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
7.2 החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע (להלן: "מידע" ) המפורסם למשתתף יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח).
7.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

8. אחריות
בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי נתן את הסכמתו להשתתפות בפעילות.