האתר
 1. אתר האינטרנט www.azrielimalls.co.il  ("האתר") מופעל על ידי קבוצת עזריאלי בע"מ (להלן: "החברה").
 2. האתר מאפשר לאדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת ("המשתמש") באתר  לקבל מידע לגבי קניוני עזריאלי ובתי העסק הפועלים בהם ("בתי העסק" / "בית העסק"), לרבות, אך מבלי למעט, לעניין שעות פעילות, דרכי הגעה, יצירת קשר, לוח אירועים, כתבות תוכן, רשתות/חנויות בקניון ומבצעים ("המידע")
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, תכולתו, עיצובו ו/או אופן פעולתו על פי שיקול דעתה המוחלט וללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.
 4. החברה רשאית לחסום בפני כל משתמש את השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.  
 
המידע
 1. החברה אינה אחראית באופן כלשהו לכל עניין הנוגע למידע ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע ו/או תוכן כאמור, לרבות לגבי מידת דיוקם, שלמותם, התאמתם ו/או אמינותם. יובהר כי האמור באתר מהווה מידע ראשוני בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי כל מידע ו/או תוכן באתר המתייחס לבית עסק, לרבות, אך מבלי למעט, למוצרים, שירותים ו/או מבצעים המוצעים על ידי בית עסק, נמסרו לחברה על ידי בית העסק הרלוונטי, והחברה לא בדקה את נכונותו של מידע ו/או תוכן כאמור.  המידע המחייב הוא המידע הנמסר למשתמש על ידי בית העסק, והחברה אינה אחראית בגין אי-התאמה בין המידע האמור באתר לבין המידע הנוגע לבית העסק. החברה לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה (א) מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן ו/או מידע כאמור, ו/או (ב) משימוש בתוכן ו/או מידע כאמור.
 2. רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים מבית עסק תיעשה מול בית העסק הרלוונטי, בהתאם למדיניות של אותו בית עסק ועל פי הוראות הדין הישראלי ובכפוף לתנאים הקבועים שם. החברה אינה אחראית באופן כלשהו למוצרים ו/או שירותים שנרכשו כאמור מבית עסק כלשהו, לרבות, אך מבלי למעט, תקלה ו/או פגם כלשהו במוצרים ו/או שירותים כאמור. לעניין זה, יודגש כי בתי העסק הם, והם בלבד, ייחשבו העוסק לצורך חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו. אין בשימוש באתר בכדי ליצור קשר חוזי ו/או עסקה כלשהי, בין החברה לבין המשתמש.
קניין רוחני
 1. האתר פותח באופן בלעדי על ידי החברה, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של החברה. החברה הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי השימוש אלו.
 
פרסומות
 1. האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי החברה אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. החברה לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, על תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.
 2. על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי החברה אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרכשו כאמור.
 3. החברה לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור.
 
שובר מתנה
 1. למשתמש עומדת האפשרות לרכוש דרך האתר שובר מתנה דיגיטאלי ("גיפטקארד עזריאלי"). מובהר בזאת כי גיפטקארד עזריאלי אינו נמכר על ידי החברה, והחברה אינה צד להתקשרות במסגרתה המשתמש רוכש את גיפטקארד עזריאלי, ו/או צד לעסקה במסגרתה המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר עושה שימוש בגיפטקארד עזריאלי.  המימוש של גיפטקארד עזריאלי נעשה אך ורק אל מול בתי העסק שמכבדים את השימוש בגיפטקארד, ובהתאם לתנאי המימוש הקבועים בגיפטקארד עזריאלי ועל ידי בית העסק הרלוונטי. החברה לא תיחשב כמנפיקה של גיפטקארד עזריאלי או כעוסק שאצלו ניתן לרכוש טובין או שירותים באמצעות גיפטקארד עזריאלי.
פרסום משרות בבתי העסק
 
1. מעת לעת, תפורסמנה באמצעות האתר מודעות דרושים לאיוש משרות בבתי העסק ("המודעות").
 
2. המודעות מפורסמות על-ידי חברת סחבק עבודות בע"מ ("סחבק") והגשת מועמדות למשרות המפורסמות במודעות כרוך ברישום לאתר סחבק כפי המפורט במודעות והכל בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון השימוש של אתר סחבק. לפיכך, החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתוכן המודעות (כולן או חלקן), לרבות תוקפן, אמיתותן, חוקיותן, עדכניותן וכל מצג ו/או מידע הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהמודעות.
 
3. המשתמש מצהיר ומאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למודעות, לרבות בכל הקשור להגשת מועמדות למשרות המוצעות במודעות. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת תוכן המודעות לצרכי המשתמש ו/או בגין כל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהמודעות ו/או הגשת מועמדות למשרות המוצעות בהן ו/או לכל דבר בקשר עם הליך הקבלה להעסקה אצל בתי העסק ולאחר מכן.
 
4. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי עצם פרסום המודעות ותוכנן אינם מהווים המלצה מטעם החברה ו/או מי מטעמה לאייש משרה באיזה מבתי העסק. המשתמש מצהיר ומאשר כי במידה ויבחר לאייש משרה כלשהי באיזה מבתי העסק, מכל סיבה שהיא, הדבר יעשה על אחריותו בלבד והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים במודעות.
 


שיפוי והגבלת אחריות
 1. המידע באתר מוצע כמות שהוא ("AS IS") והמשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ו/או במידע נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר כי החברה, לרבות הדירקטורים שלה, נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או הפועלים מטעמה, מסירה מעצמה כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע באתר.
 2. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של החברה) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר. החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.
 3. המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש.
 
חובות המשתמש
 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או  תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 
כללי
 1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה, וכי במידה שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי ממדיניות הפרטיות, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי נוסחם מעת לעת.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר (או במועד אחר שייקבע על ידי החברה); החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר.
 3. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 4. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.
 5. במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
 6. במידה שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלו /או ממדיניות הפרטיות על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 7. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד.
 8. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
 9. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: [contact@azrieli.com].