תקנון קנה קבל חגי תשרי 2020
תקנון פעילות – "קנה קבל חגי תשרי 2020"
 
 1. עורכת הפעילות היא קבוצת עזריאלי בע"מ עוסק מאוחד 557644648.
 2. השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת הפעילות ומהווה חלק בלתי נפרד, מתנאי השתתפותו של משתתף המעוניין להשתתף במבצע נושא תקנון זה.
 3. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם כדלהלן:
 1. "הפעילות" – פעילות קנה קבל חגי תשרי 2020 המוסדרת בתקנון זה.
 2. "החברה" -  קבוצת עזריאלי בע"מ עוסק מאוחד 557644648.
 3. "גיפטקארד" – כרטיס מתנה דיגיטלי בשווי של 50 ש"ח ללא תמורה ולרכישה ברשתות המשתתפות, הכל במסגרת תקנון זה.
 4. "הרשתות המשתתפות" – בהתאם לרשימה המפורטת באתר קניוני עזריאלי בכתובת:
azrielimalls.co.il/giftcard
 1. "תקופת מימוש גיפטקארד"  -  5 שנים מיום קבלת עזריאלי גיפטקארד.
 2. "קופון עזריאלי .קום" – שובר דיגיטלי בשווי 50 ש"ח לרכישה באתר Azrieli.com ("האתר")
 3. "תקופת מימוש קופוני עזריאלי קום" – למימוש עד ליום 16 באוקטובר  2020 באתר Azrieli.com
 4. "האתר" – אתר Azrieli.com
 5. "משתתף" – אדם פרטי מעל גיל 18 אשר רכש בתקופת הפעילות בחנויות אותו הקניון, בקניוני עזריאלי (למעט סופרמרקט ורשתות מזון) בסכום כולל שמעל ל- 499 ₪ ביום אחד ובקניון אחד והציג בעמדת חלוקת המתנות את קבלות המקור שקיבל בגין רכישותיו (ללקוחות מולטי עזריאלי ו/או אפליקציית עזריאלי תינתן ההטבה על קניות בסך של 450 ₪ ביום אחד ובקניון אחד).
 1. תקופת הפעילות
  1.  הפעילות תיערך מיום ה' 10.9.20 ועד ליום ד' 16.9.20 או עד גמר מלאי ההטבות בכל קניון ותתקיים בימי עסקים בלבד ובשעות הפעילות הנהוגות בקניון (להלן: "תקופת הפעילות").
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או לבטל  ו/או להאריך את משך הפעילות בכל עת, מכל סיבה שהיא ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 2. מהות הפעילות: כמות כרטיסים, אוכלוסיית יעד 
  1. במהלך תקופת הפעילות יחולקו בכל קניוני עזריאלי עד 18,000  גיפטקארד בסך 50 ₪ כל אחד, למימוש בקניוני עזריאלי ברשתות המשתתפות, וכן 18,000 , קופוני עזריאלי קום  בסך 50₪ כל אחר, למימוש באתר עזריאלי .קום (להלן ביחד "ההטבה/ההטבות"). ובכפוף לאמור בתקנון זה ולתנאי השימוש באתר.
  2. הזכאות לגיפטקארד ולקופונים  תוענק למבקרי  הקניון אשר רכשו בחנויות הקניון בתקופת המבצע בסכום כולל של 499₪ ומעלה ביום אחד ובקניון אחד(לא כולל סופרמרקט ורשתות מזון).על הלקוח לקנות באותו היום באותו קניון, ולהגיע באותו יום  להציג את קבלות המקור בעמדות החלוקה שנמצאות באחד מקניוני עזריאלי בו בוצעה הרכישה. הענקת ההטבה תינתן ביום ביצוע העסקה המזכה בלבד כאמור לעיל ובכפוף לאמור בתקנון זה.
  3. הזכאות לגיפטקארד באתר עזריאליקום תוענק ברכישה מעל 499 ₪, הלקוח/ה יקבל קוד קופון אחד בלבד למימוש באתר גם אם בוצעה רכישה בכפולות של 499 ₪.
  4. כל משתתף, יהיה זכאי להטבה אחת בלבד ביום.
  5. כל גיפטקארד יהיה ניתן למימוש עד 5 שנים מיום קבלתו  (תקופת מימוש הגיפטקארד).
  6. כל קופון עזריאלי.קום יהיה ניתן למימוש עד שישה עשר באוקטובר  2020,  בכפוף לתנאי השימוש באתר.
 
 
 
 1. תנאים כלליים
  1. הפעילות נועדה לקדם את שם ומותג החברה.
  2. המשתתף בפעילות מקבל על עצמו, בעצם השתתפותו, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל מצטרף ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
  3. משתתף אינו זכאי ליותר מהטבה אחת.
  4. במידה וקיים חשד כי משתתף בפעילות עבר על כללי התקנון, או שקיים חשד סביר אצל החברה שהמשתתף פתח חשבון דואר אלקטרוני פיקטיבי, אזי רשאית החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לחסום את השתתפותו בפעילות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לקבלת הטבה פעילות מכוח השתתפותו תפקע מיידית.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהי בפעילות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת ההטבה למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם השתתפות בפעילות באופן סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.
  6. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קבוצת עזריאלי וכן על בני משפחותיהם של כל הנ"ל "בן משפחה" לעניין ס"ק זה במשמע: בן זוג, וילדים.
  7. לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את ההטבה או חלק ממנה בזכות אחרת ו/או במזומן ו/או בכל אופן אחר ו/או לקבל זיכוי מהחברה וכן לא ניתן לשחזר את הודעת הזכיה ו/או השובר שנשלח.
  8. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל טעות או תקלה בגינה לא מימש משתתף את ההטבה או חלקה.
  9. הגיפטקארד אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת של המשתתפים, לרבות נסיעות וכו'.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים לתקנון זה, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר  החברה ו/או החנות ו/או הרשת.
  11.  קבלות קניה מסופרמרקטים אינם במסגרת הפעילות.
 2. פרשנות
  1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.
  2. החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע (להלן: "מידע" ) המפורסם למשתתף יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח).
  3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.
 3. אחריות
בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי נתן את הסכמתו להשתתפות בפעילות.